Wat is bewind?

Wat is beschermingsbewind?


Beschermingsbewind is een maatregel uitgesproken door de kantonrechter om mensen financieel te beschermen die dat door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand of door een problematische schuldensituatie (tijdelijk) niet zelf kunnen.


In één van deze gevallen kan er een verzoek bij de rechtbank ingediend worden. Dit verzoek kan je zelf indienen, maar kan ook door een familielid, hulpverlenende instantie of door de gemeente gedaan worden.

 

Als de rechter besluit dat dit een passende maatregel in jouw situatie is, zal de bewindvoerder alle financiële zaken voor jou gaan regelen. De bewindvoerder kan een familielid zijn, maar dat is niet altijd haalbaar of wenselijk. Dan kan er gebruik gemaakt worden van een professionele bewindvoerder.


Als er sprake is van beschermingsbewind betekent dit dat je nog steeds handelingsbekwaam bent, maar dat er op financieel gebied een bewindvoerder gemachtigd is financiële beslissingen te nemen over alle gelden en goederen. Vaart in Bewind hecht er grote waarde aan dit zoveel mogelijk in overleg met jou te doen.


Om ervoor te zorgen dat je gelden en goederen goed worden beheerd, heeft de rechtbank hoge eisen gesteld aan de professionele bewindvoerder. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter zodat er gecontroleerd wordt dat het vermogen en alle goederen zo goed mogelijk worden beheerd. Elke vijf jaar wordt gekeken of bewindvoering nog noodzakelijk is of dat een minder ingrijpende maatregel ook passend kan zijn. De kantonrechter neemt hierover een beslissing. Zou je willen dat het bewind wordt beëindigd, dan kan je daarvoor een verzoek indienen bij de kantonrechter die daar dan over besluit.


Voor alle financiële handelingen anders dan de standaard handelingen, heeft de bewindvoerder ook toestemming nodig van de rechter. Ook heeft de rechtbank bepaald dat bewindvoerders zich jaarlijks laten bijscholen om zo hun kennis en kunde op peil te houden. Samen houden we zo de kwaliteit van de hulp op peil!


Werkwijze Vaart in Bewind


Als je denkt dat beschermingsbewind een passende maatregel is voor jou, kan je een verzoek indienen bij de rechtbank. Vaart in Bewind ondersteunt bij dit verzoek.


Elke situatie is anders en om te kijken wat in jouw geval de beste stappen zijn, is het prettig om eerst telefonisch de situatie even kort te bespreken. Hiervoor mag je ook een berichtje achter laten via het contactformulier.


Na overleg kunnen we dan kijken welke stappen je zelf al kan nemen als het gaat om het invullen van de benodigde formulieren (zie ook formulieren & links).


We plannen dan een intakegesprek bij je thuis en als het kan of wenselijk is, samen met een familielid of een hulpverlener. We kunnen dan kennismaken en kijken hoe de samenwerking zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat je een goede band hebt met je bewindvoerder omdat het toch gaat om jouw geld en je hier dagelijks mee te maken hebt. Goede afstemming en samenwerking is dan heel belangrijk. Dit komt ook aanbod tijdens het intakegesprek. Als hulpverlener kun je Vaart in Bewind ook zeker benaderen om even te overleggen of een kennismakingsgesprek te plannen samen met je cliënt.


De rechtbank nodigt je uit voor een zitting en zal dan een paar vragen aan je stellen. Als de kantonrechter dan besluit het bewind uit te spreken, wordt er een beschikking naar jou en naar de bewindvoerder gestuurd. Vanaf dat moment zal de bewindvoerder de schulden in kaart brengen (voor zover aanwezig), een overzicht van alle goederen en gelden maken die onder het bewind vallen en wordt er een budgetplan opgesteld. Alle betalingen worden overgenomen vanaf het moment dat het inkomen op de beheerrekening binnen komt. Je ontvangt wekelijks of maandelijks leefgeld en hebt inzicht in een online kasboek zodat je weet wat er op je rekeningen staat en welke betalingen er zijn gedaan. Mocht je maandelijks afschriften willen ontvangen, dan kan dat ook.

Het budgetplan wordt altijd met je besproken en waar mogelijk aangepast aan je wensen als het gaat om bijvoorbeeld sparen voor bepaalde doelen of het maken van keuzes ten aanzien van de uitgaven.


Vanaf dit moment mag je dus geen financiële handelingen meer verrichten zonder toestemming van de bewindvoerder. Het is dus belangrijk dat je alle financiële zaken overlegd met je bewindvoerder en alle wijzigingen in je situatie doorgeeft, zodat je er samen voor blijft zorgen dat alles financieel goed blijft lopen.